Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin Treningów Personalnych Online

1.      Definicje

Zastosowane w Umowie określenia mają następujące znaczenie:

a)     Harmonogram Treningów – jeżeli Strony tak ustalą w SWU – ułożony przez Trenera grafik odbywania Treningów uwzględniający cele treningowe Klienta, częstotliwość Treningów oraz inne kryteria ustalone przez Trenera;

b)     Opłata – wynagrodzenie należne Trenerowi z tytułu wykupionego przez Klienta Treningu;

c)     Regulamin – regulamin Treningów Personalnych Online;

d)     Strona – Klient albo Trener;

e)     Strony – łącznie Klient i Trener;

f)      Usługa – prowadzenie treningów personalnych online;

g)     Trening – oznacza pojedynczą sesję treningową Klienta przeprowadzaną w formie online  pod nadzorem Trenera oraz na podstawie jego poleceń;

h)     Umowa – Usługa i Regulamin wraz z załącznikami.

2.      Oświadczenia stron

2.1.     Trener oświadcza, że:

2.1.1.         Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Trening dla Kobiet – Aleksandra Stefańska z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706), ul. Majowa 49, posiada nr NIP: 6342600634, REGON: 521814966.

2.1.2.         posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania Umowy;

2.1.3.         nie posiada wykształcenia medycznego, nie udziela żadnych świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktycznych;

2.1.4.         będzie wykonywał Usługę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.2.     Klient oświadcza, że zamierza zrealizować obrany przez siebie cel treningowy, który przekazał Trenerowi i będzie należycie wykonywał polecenia Trenera.

2.3.     Klient oświadcza, że będzie stosował się do zaleceń oraz wskazówek dotyczących wykonywanych ćwiczeń przez Trenera.

3.      Przedmiot Umowy

3.1.     Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez Trenera na rzecz Klienta usług polegających na:

3.1.1.         zindywidualizowanych konsultacjach i poradach z zakresu teorii i praktyki uprawiania aktywności fizycznej; oraz

3.1.2.         bieżącym kierowaniu treningiem fizycznym Klienta w formie online.

3.2.     Umowa nie stanowi umowy rezultatu, lecz umowę starannego działania po stronie Trenera, tj. osiągnięcie przez Klienta założonego celu treningowego nie jest gwarantowane przez Trenera.

3.3.     Trener zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby Klient osiągnął zamierzony cel treningowy, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta poleceń Trenera.

4.      Zdrowie klienta

4.1.     Przed rozpoczęciem treningów Trener zbierze informacje dot. Stanu zdrowia Klienta oraz jego preferencji na podstawie ankiety.

4.2.     Klient zobowiązany będzie do dostarczenia Trenerowi w formie e-mailowej zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania aktywności fizycznej. W przypadku braku dostarczenia takiego zaświadczenia, Klient oświadcza, że wykonuje ćwiczenia fizyczne na własną odpowiedzialność.

4.3.     Klient oświadcza, że wedle jego wiedzy, jest sprawny fizycznie i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia Treningów.

4.4.     Klient powinien niezwłocznie poinformować Trenera o wszelkich bólach, chorobach, zaburzeniach zdrowotnych i innych dolegliwościach zdrowotnych, w tym informacji o pozostawaniu pod stałą opieką lekarza lub rehabilitanta. Trener będzie dobierać rodzaj ćwiczeń, ich wymiar oraz intensywność do ujawnionego stanu zdrowia Klienta. W przypadku oświadczenia Klienta, że nie zamierza podawać informacji o swoim stanie zdrowia Trener może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ryzyko wyrządzenia szkody na osobie Klienta spowodowanej przez niewłaściwy dobór ćwiczeń (przyczyna rozwiązania Umowy niezawiniona przez Klienta).

4.5.     W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych Klienta podczas Treningu wskazanych w Punkcie 4.4 powyżej, Trener ma prawo wstrzymać prowadzenie Treningu i poprosić Klienta o  konsultację lekarską. Zdanie ostatnie Punktu 4.4 powyżej stosuje się odpowiednio.

4.6.     W przypadku, gdy stan zdrowia Klienta utrudnia albo uniemożliwia kontynuowanie Treningów lub powoduje ryzyko wystąpienia szkody na zdrowiu Klienta (uszkodzenia ciała albo wywołanie lub pogłębienie rozstroju zdrowia), każda ze Stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.      Trening

5.1.     Treningi będą odbywały się formie online, czyli bez kontaktu bezpośredniego z Trenerem.

5.2.     Trener będzie prowadził Treningi w czasie bezpośrednim poprzez połączenie się za pomocą odpowiednego programu służącego do komunikacji na odległość.

5.3.     Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe niezbędne to odbywania Treningów w formie online, w tym łącze internetowe niezbędne do połączenia się z Trenerem.

 

6.      ZASADY ODBYCIA i przeprowadzenia TRENINGU

6.1.     Dzień oraz godzina Treningu jest uzgadniana przez Strony, w szczególności w drodze korespondencji e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, na poprzedniej sesji treningowej lub w inny sposób ustalony przez Strony.

6.2.     Czas pojedynczego Treningu (wraz z rozgrzewką) wynosi maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) minut, liczonych od uzgodnionej przez Strony godziny rozpoczęcia Treningu. Dopuszcza się odbywanie Treningu bezpośrednio jeden po drugim tego samego dnia lub w różnych porach tego samego dnia.

6.3.     Trener zobowiązuje się do przygotowania planu Treningu na każdą sesję treningową.

6.4.     Klient jest zobowiązany do zjedzenia posiłku na 1,5 (półtorej) godziny przed planowanym Treningiem.

6.5.     Klient i Trener są zobowiązani połączyć się  punktualnie w dniu Treningu i o ustalonej godzinie.

6.6.     Jeżeli Trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Klienta, Trening nie zostanie wydłużony o czas spóźnienia się Klienta.

6.7.     Jeżeli Trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Trenera, Klientowi w ramach rekompensaty przysługuje 1 (jeden) dodatkowy, darmowy Trening o długości 60 (sześćdziesięciu) minut oprócz Treningu, na który Trener spóźnił się. Strony ustalą dzień i godzinę przeprowadzenia darmowego Treningu odrębnie, na zasadach określonych w Punkcie 6.1 powyżej.

6.8.     Trening może być odwołany przez obie Strony najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem Treningu.

6.9.     W przypadku odwołania Treningu przez Klienta w czasie krótszym, niż wskazany w Punkcie 6.8, Trening uznaje się za odbyty.

6.10.  W przypadku odwołania Treningu przez Trenera w czasie krótszym niż określony w Punkcie 6.8, Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowego Treningu za darmo. Strony ustalą dzień i godzinę przeprowadzenia darmowego Treningu odrębnie, na zasadach określonych w Punkcie 6.1 powyżej.

6.11.  Przed Treningiem Klient jest zobowiązany do założenia odpowiedniego  stroju oraz sportowych butów .

6.12.  Trening jest prowadzony pod kierownictwem Trenera. Klient jest zobowiązany do wykonywania poleceń Trenera.

6.13.  Jeżeli Strony tak postanowiły, Trening odbywa się z uwzględnieniem Harmonogramu Treningów.

6.14.  Klient zobowiązany będzie do raportowania swoich wyników w formie uzupełnienia formularza postępu oraz w formie wykonywanych zdjęć swojej sylwetki po ustalonych zgodnie z Trenerem okresach czasu.

6.15.  Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na:

a)       wykorzystywanie wizerunku jego osoby w celach bezpośrednio związanych z działalnością Trenera, w tym w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

b)       obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)       rozpowszechnianie utworu- w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. w szczególności rozpowszechnianie w mediach elektronicznych, na oficjalnej stronie internetowej https;//treningdlakobiet.pl, stronie internetowej portalu społecznościowego FACEBOOK, INSTAGRAM oraz innych stronach internetowych wykorzystywanych przez Trenera;

d)       na dokonywanie przez Trenera bądź na jego zlecenie modyfikacji materiałów z wizerunkiem jego osoby, z zastrzeżeniem iż nie może korzystać z materiałów, na których utrwalono jego wizerunek zniekształcony graficznie w sposób naruszający dobre obyczaje lub zasady życia społecznego, obrażający uczucia religijne osób trzecich, obsceniczny, obraźliwy.

6.16.  Jednocześnie Klient oświadcza, iż za przekazanie zdjęć, pozowanie, korzystanie z wizerunku jego osoby oraz jego rozpowszechnianie na potrzeby i w zakresie jak w oświadczeniu nie żąda wynagrodzenia.

6.17.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

6.18.  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wizerunkowych.

7.      PŁATNOŚCI i Rozliczenia

7.1.     Usługa jest płatna. Aktualna cena Usługi znajduje się pod adresem https://treningdlakobiet/sklep. Podana kwota Opłaty jest wartością brutto.

7.2.     Opłata jest płacona z góry przed rozpoczęciem realizacji Usługi.

7.3.     Płatności za Usługę można dokonać za pomocą:

7.3.1.         przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego.

7.3.2.         Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu PayU.

8.      DANE OSOBOWE

8.1.     Administratorem danych osobowych Klienta jest Trener - dokładne dane identyfikacyjne Trenera są określone w Punkcie 2.1.1. niniejszego regulaminu.

8.2.     Trener będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu zawarcia, wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Trenera lub przez odbiorcę danych, w szczególności dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń od Klienta na drodze sądowej lub pozasądowej.

8.3.     Trener przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, adres e-mail oraz gdy Klient wyrazi na to dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę i poda takie dane: dane dotyczące zdrowia (stanu zdrowia Klienta).

8.4.     Trener przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta oraz w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Trenera lub odbiorcy danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub firmy skupujące roszczenia.

8.5.     Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a w przypadku przysługiwaniu Trenerowi lub wobec niego roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

8.6.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.7.     Od dnia 25 maja 2018 r. (dzień wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w Punkcie 9.10 poniżej) Klient może wnieść na Trenera skargę dotyczącą przetwarzania przez niego danych osobowych Klienta. Skargę wnosi się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8.8.     Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, zaś jego podstawą jest Umowa. Podanie danych osobowych Klienta jest jednak niezbędne do zawarcia i wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem zawarcia Umowy. Klient nie jest zobowiązany do podania danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, jednakże niepodanie ich w wypadkach wymaganych Umową uprawnia Trenera do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli kontynuowanie Treningów bez znajomości stanu zdrowia Klienta stanowi ryzyko wystąpienia szkody na osobie Klienta. Trener może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8.9.     Trener oświadcza, że w związku z wykonaniem Umowy i przetwarzaniem danych osobowych Klienta nie stosuje systemów i metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Klientów.

8.10.  Trener przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.      Reklamacje

9.1.     Reklamacje związane z wykonaniem Umowy Klient może składać:

9.1.1.         pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej Trenera podany w Punkcie 2.1.1. niniejszego regulaminu; lub

9.1.2.         drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres Trenera.

9.2.     Reklamacje należy składać po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta.

9.3.     Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Trenera, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

9.4.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty ich wpływu do Trenera.

9.5.     O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez Klienta dyspozycją, w szczególności telefonicznie.

9.6.     Decyzja Trenera w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Trener oświadcza, że nie zamierza brać udziału w postępowaniu dotyczącym pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.   Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, zawarcia niniejszej umowy.

10.3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Trenera o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

10.4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy  wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.5.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności jakie dokonał Trenerowi w związku z zawarciem niniejszej umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Trener został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

10.6.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały dokonane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

10.7.  W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10.8.  Jeżeli Trening online odbędzie się przed upływem 14 dni od dnia zakupu, Klient jednocześnie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od zakupu, a w związku z tym  jest  świadomy utraty możliwości  odstąpienia od umowy, jeżeli w tym terminie usługa zostanie wykonana w całości.

10.9.  Jeżeli przed upływem 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Trener przeprowadzi Trening/ część Treningów z Klientem, po czym Klient zdecyduje o odstąpieniu od umowy, Trener zobowiązany będzie do zwrotu kwoty za nieprzeprowadzone Treningi z pomniejszeniem o odpowiednią kwotę za treningi, które się odbyły.

 

11.    Obowiązywanie i zmiana Umowy

11.1.  Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Klienta.

11.2.  Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony, to obowiązuje do daty wskazanej w zamówieniu.

11.3.  Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w przypadkach wskazanych w Umowie.

12.    Postanowienia końcowe

12.1.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

12.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.3.  Wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Trenera.

12.4.  Regulamin oraz załączniki w nich wskazane stanowią integralną część Umowy.