Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem https://kursy.treningdlakobiet.pl (dalej jako: „Platforma”). Platforma jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 2. Administratorem platformy jest Aleksandra Stefańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trening dla Kobiet – Aleksandra Stefańska, pod adresem Majowa 49, Ruda Śląska 41-706, NIP: 6342600634 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. W razie pytań lub problemów związanych z Platformą Użytkownik może się kontaktować z Usługodawcą wysyłając wiadomość pod adres: pomoc@treningdlakobiet.pl
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności. Rozpoczynając korzystanie z Platformy jest rozumiane jako akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, sposób jej funkcjonowania, a także zasady związane ze złożeniem reklamacji.
 6. Korzystanie z Platformy odbywa się na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy. Dostęp do platformy został przyznany Użytkownikowi przez Usługodawcę bezpłatnie lub odpłatnie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik korzystający z programów treningowych wykonuje ćwiczenia fizyczne na własną odpowiedzialność.
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresami: https://koszy.treningdlakobiet.pl oraz https://treningdlakobiet.pl/sklep administrowany przez Usługodawcę.
 3. Klient – podmiot, który dokonał zakupu treści cyfrowej w Sklepie. Dostęp do zakupionej treści jest możliwy przez Platformę, do której Użytkownik otrzymał dostęp zgodnie z zasadami Regulaminu sklepu.
 4. Konto użytkownika – Dostęp Klienta do Platformy poprzez login oraz hasło. Login to unikalny identyfikator Użytkownika służący do jednoznacznej identyfikacji Klienta w Platformie. Hasło to ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Platformy.
 5. Produkt – Treść cyfrowa, która została zakupiona w Sklepie Usługodawcy przez Klienta.

 

Ogólne warunki korzystania z Platformy

 1. W celu uzyskania dostępu do produktu, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Usługodawca tworzy dla Użytkownika podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 2. Dostęp do Platformy możliwy jest dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 3. Dostęp do Produktu może być ograniczony czasowo zgodnie z okresem wskazanym w opisie Produktu.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła. Użytkownik jest zobowiązany do trzymania hasła w bezpiecznym miejscu i dbanie o to, aby login i hasło nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.
 5. Użytkownik nie ma prawa do odsprzedawania dostępu do Platformy.
 6. W ramach korzystania z Platformy
 7. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 8. zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Warunki techniczne:
  1. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
  2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, docx*, mp3*, mp4*, zip*, xlsx*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 10. Usługodawca zapewnia podstawowe wsparcie techniczne Użytkownikom związane z Platformą. W przypadku problemów związanych z korzystaniem z Platformy, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail: sklep@treningdlakobiet.pl.  

 

Zasady wnoszenia reklamacji:                                         

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Usługodawcy: pomoc@treningdlakobiet.pl .
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.